فصل دوم کتاب الکترونیک قدرت – محاسبات توان

در مطلب با عنوان فصل یک کتاب الکترونیک قدرت دنیل هارت به بررسی خلاصه و فهرست این فصل پرداخیتم. در این پست فصل دوم کتاب الکترونیک قدرت را مورد بررسی قرار می دهیم.

کتاب الکترونیک قدرت دنیل هارت

از آنجا که محاسبات توان در تحليل و طراحي مدارهای الکترونيک قدرت لازم و ضروري است، مفاهيم اساسي توان خصوصاً محاسبات توان در مدارهای داراي ولتاژ و جريان غير سينوسي در اين فصل مرور خواهد شد. همچنين رفتارهایي که در برخي مدارهای قدرت خاص به طور متناوب مشاهده مي‌شود نيز بررسي مي‌گردند و نحوه محاسبات توان با استفاده از برنامه شبيه‌ساز مدار PSpice نشان داده مي‌شود.

فصل دوم کتاب الکترونیک قدرت - محاسبات توان

فصل دوم کتاب الکترونیک قدرت – محاسبات توان

کتاب الکترونیک قدرت – محاسبات توان – فصل دوم

مطالب فصل دوم کتاب الکترونیک قدرت عبارت اند از:

 • 1-2- مقدمه
 • 2-2- توان و انرژي
 • 3-2- سلف و خازن
 • 4-2- بازيابي انرژي
 • 5-2- مقدار مؤثر: RMS
 • 6-2-توان ظاهري و ضريب توان
 • 7-2- محاسبات توان براي مدارهای AC سينوسي
 • 8-2- محاسبات توان براي شکل موج‌هاي متناوب غير سينوسي
 • 9-2- محاسبات توان با استفاده از PSpice
 • 10-2- خلاصه
 • مسائل

PSpice را مي‌توان براي شبيه‌سازي مدارهای الکترونيک قدرت جهت به دست آوردن کميت ولتاژ، جريان و توان استفاده کرد. يک روش مناسب، استفاده از توانايي‌هاي آناليز عددي برنامه پس پردازش گرافيکي Probe براي به دست آوردن مستقيم کميت‌هاي توان است.

توانايي‌هاي Probe عبارت اند از:

 • نمايش شکل موج‌هاي ولتاژ و جريان
 • نمايش توان لحظه‌اي
 • محاسبه انرژي دريافت شده توسط يک قطعه
 • محاسبه توان متوسط
 • محاسبه متوسط ولتاژ و جريان
 • محاسبه مقدار rms ولتاژ‌ و جريان‌
 • تعيين سري فوريه يک شکل موج متناوب

 

Power computations are essential in analyzing and designing power electronics circuits. Basic power concepts are reviewed in this chapter, with particular em- phasis on power calculations for circuits with nonsinusoidal voltages and currents. Extra treatment is given to some special cases that are encountered frequently in power electronics. Power computations using the circuit simulation program PSpice are demonstrated.