فصل سوم کتاب الکترونیک قدرت – یکسو ساز نیم موج

فصل سوم کتاب الکترونیک قدرت

يک مدار پايه يکسوساز نيم‌موج با يک بار مقاومتي در شکل 3-1-الف نشان داده شده‌است. منبع AC بوده و هدف ايجاد يک ولتاژ با مؤلفه DC غير صفر براي بار است. ديود يک کليد الکترونيکي پايه است که به جريان اجازه مي‌دهد فقط از يک جهت عبور کند. در اين مدار در نيم سيکل مثبت منبع، ديود روشن (باياس مستقيم) است و با ايده‌آل در نظر گرفتن ديود، ولتاژ باياس مستقيم ديود صفر و جريان مثبت خواهد بود. در نيم سيکل منفي منبع، ديود به صورت معکوس باياس است که باعث مي‌شود جريان صفر شود. ولتاژ باياس معکوس ديود همان ولتاژ منبع با علامت منفي است.

در بحث قبلي، ديود ايده‌آل فرض شده بود. براي يک ديود واقعي، افت ولتاژ روي ديود باعث مي‌شود ولتاژ و جريان بار کاهش يابد اما اگر مقدار بزرگ باشد اين کاهش قابل‌ملاحظه نخواهد بود. براي مدارهایي که ولتاژهاي آن خيلي بزرگ‌تر از افت ولتاژ معمولي ديود است، مدل بهبوديافته ديود ممکن است فقط تأثير کمي بر روي محاسبات ولتاژ و جريان بار داشته باشد.

فصل سوم کتاب الکترونیک قدرت - یکسو ساز نیم موج

فصل سوم کتاب الکترونیک قدرت – یکسو ساز نیم موج

هدف يکسوساز ممکن است توليد يک خروجي DC خالص و يا توليد يک شکل موج ولتاژ يا جريان که داراي يک مؤلفه DC خاص است باشد. در عمل، اغلب از يکسوساز نيم‌موج در کاربردهاي توان پايين استفاده مي‌شود چرا که متوسط جريان در منبع تغذيه صفر نبوده و متوسط جريان غير صفر باعث ايجاد مشکل در عملکرد ترانس مي‌شود. با اينکه کاربرد عملي اين نوع مدار محدود است ولي تحليل مدار يکسوساز به‌صورت دقيق ارزشمند بوده و فهم کامل مدار يکسوساز نيم‌موج، دانشجويان را قادر مي‌سازد تا مدارهای پيچيده‌تر را به راحتي تحليل کنند. هدف اين فصل معرفي کلي روش‌هاي تحليل مدارهای الکترونيک قدرت براي اعمال مفاهيم محاسبات توان فصل قبل و نشان دادن راه‌حل‌هاي PSpice براي آن است. مطالب فصل سوم کتاب الکترونیک قدرت عبارت اند از:

 • 1-3- مقدمه
 • 2-3- بار مقاومتي
 • 3-3- بار مقاومتي-سلفي
 • 4-3- شبيه‌سازي با PSpice
 • 5-3- بار منبع RL
 • 6-3- بار منبع سلفي
 • 7-3- ديود هرزگرد
 • 8-3- يکسوساز نيم‌موج با فيلتر خازن
 • 9-3- يکسوساز نيم‌موج کنترل‌شده
 • 10-3- راه‌حل‌هاي PSpice براي يکسوسازهاي کنترل‌شده
 • 11-3- کموتاسيون
 • 12-3- خلاصه
 • مسائل
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.