فصل چهارم کتاب الکترونیک قدرت – یکسو ساز تمام موج

در فصل سوم کتاب الکترونیک قدرت بخشی از یکسوساز ها پرداخته شد. در این فصل يکسوساز پل شکل 4-1 داراي نکات اصلي زير مي‌باشد:

ديودهاي و با هم و ديودهاي و با هم هدايت مي‌کنند. قانون KVL در حلقه شامل منبع، و نشان مي‌دهد که و در يک زمان نمي‌توانند روشن باشند. به طور مشابه، و به طور همزمان نمي‌توانند هدايت کنند. جريان بار مي‌تواند مثبت يا صفر شود ولي هرگز منفي نمي‌گردد.

ولتاژ دو سر بار زماني که و روشن هستند برابر است. ولتاژ دو سر بار زماني که و روشن هستند برابر است.

حداکثر ولتاژ باياس معکوس يک ديود برابر پيک ولتاژ منبع است. مي‌توان اين موضوع را با استفاده از قانون KVL در حلقه شامل منبع، و نشان داد. وقتي‌که روشن است، ولتاژ دو سر برابر مي‌باشد.

جريان وارد شده از منبع به پل برابر است که نسبت به صفر متقارن است. بنابراين متوسط جريان منبع برابر صفر است.

مقدار rms جريان منبع همان مقدار rms جريان بار است. جريان منبع در نيم سيکل مثبت همان جريان بار و در نيم سيکل منفي برابر منفي جريان بار است و بنابراين مربع جريان منبع و بار يکسان بوده پس مقدار rms جريان‌ها نيز برابر خواهد بود.

فرکانس اصلي ولتاژ خروجي برابر است، که فرکانس منبع AC ورودي است چرا که دو دوره تناوب شکل موج خروجي در يک دوره تناوب شکل موج ورودي اتفاق مي‌افتد. سري فوريه خروجي شامل يک ترم DC و هارمونيک‌هاي زوج فرکانس منبع مي‌باشد.

هدف يکسوساز تمام‌موج توليد ولتاژ و يا جرياني است که به‌طور خالص DC بوده و يا داراي مؤلفه DC خاصي باشد. با اينکه اين هدف همان هدف يکسوساز نيم‌موج است، ولي يکسوسازهاي تمام‌موج داراي برخي مزيت‌هاي اساسي هستند. جريان متوسط منبع در يکسوسازهاي تمام‌موج صفر است بنابراين از مشکل غيرصفر بودن جريان متوسط منبع، خصوصاً در ترانس‌ها  جلوگيري مي‌شود. همچنين خروجي يکسوساز تمام‌موج ذاتاً ريپل کمتري نسبت به يکسوساز نيم‌موج دارد. در اين فصل، مبدل‌هاي تمام‌موج تک فاز و سه فاز کنترل‌شده و کنترل نشده به عنوان يکسوساز براي بارهاي مختلف تحليل مي‌شود و همچنين مثال‌هاي مختلفي از عملکرد مبدل‌هاي کنترل‌شده به عنوان اينورتر، که در آنها توان از سمت DC به سمت AC منتقل مي‌شود ارائه خواهد شد.

فصل چهارم کتاب الکترونیک قدرت - یکسو ساز تمام موج

فصل چهارم کتاب الکترونیک قدرت – یکسو ساز تمام موج

فصل چهارم کتاب الکترونیک قدرت

  • 4-1- مقدمه
  • 4-2- يکسوساز تمام‌موج تک فاز
  • 4-3- يکسوساز تمام‌موج کنترل‌شده
  • 4-4- يکسوساز سه فاز
  • 4-5- يکسوساز سه فاز کنترل‌شده
  • 4-6- انتقال توان DC
  • 4-7-کموتاسيون: تأثير اندوکتانس منبع
  • 4-8- خلاصه
  • مسائل

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.